כיצד התייחס הרבי ליובל הפ"ה לנישואי הנשיא?    צפיות: 466

הצג וידאו זה באתרך

במלאת שמונים וחמש שנה לחתונת הרבי הריי"צ, נשא הרבי שיחה מיוחדת בהתוועדות י"ג אלול תשמ"ב ● קיומה של אותה ההתוועדות הייתה הפתעה לקהל החסידים, וכפי שהרבי עצמו הבהיר בתחילת ההתוועדות ש"עריכת התוועדות בתאריך זה (י"ג אלול) היא בבחינת חידוש" ● הרב נפתלי אסטולין מעורר בענין שהזמן גרמא ●  

בהמשך למאמר שכתבתי בשבוע שעבר ב"בית משיח" אודות יום הנישואין של הרבי והרבנית, והקשר המיוחד לי"ט כסלו – העירני אחד מידידיי על שיחה מיוחדת שאמר הרבי בהתוועדות י"ג אלול תשמ"ב, במלאת שמונים וחמש שנה לחתונת הרבי הריי"צ. קיומה של אותה ההתוועדות הייתה הפתעה לקהל החסידים, וכפי שהרבי עצמו הבהיר בתחילת ההתוועדות ש"עריכת התוועדות בתאריך זה (י"ג אלול) היא בבחינת חידוש".

ומדוע בכל זאת החליט הרבי לערוך התוועדות בי"ג אלול תשמ"ב? – כל השיחה הראשונה של ההתוועדות הוקדשה לנקודה זו, ולאחר שהרבי מאריך להסביר שחשוב להתוועד בכל הזדמנות, ובפרט בחודש אלול, ובפרט בי"ג אלול שהוא יום הנישואין של הרבי הריי"צ, ומידי שנה נפעל עלינו והוספה בכל העניינים הנוגעים לנישואין אלה - מגיע הרבי לנקודה העיקרית, ואומר שי"ג אלול תשמ"ב הוא תאריך מיוחד במינו, שלא היה בשנים קודמות:

בי״ג אלול דשנה זו ישנו עילוי נוסף - יום מלאת שמונים וחמש שנה לנישואי כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו.

וכידוע המבואר בספרים אודות גודל העילוי דמספר פ״ה – שחמשה פעמים ״טוב״ (י״ז) הם מספר פ״ה, והענין בזה: ״טוב״ מורה על כללות ענין החסד, וידוע שישנם חמשה חסדים, בדוגמת חמש אצבעות שביד ימין (״ימין מקרבת״), ועל פי זה נמצא שמספר פ״ה, חמשה פעמים ״טוב״, מורה על תכליח השלימות דה׳ חסדים.

והנה, מספר פ״ה יכול להתבטא בפ״ה ימים, פ״ה שבועות, ופ״ה חדשים - אבל כאשר מדובר אודות ענין החוזר ונשנה מידי שנה בשנה (ענין הנישואין שבי״ג אלול), מובן, שבענין זה מתבטאת השלימות דמספר פ״ה ־ לאחרי פ״ה שנים מיום הנישואין, בי״ג אלול דשנה זו.

וזהו גודל העילוי שבי״ג אלול דשנה זו - שאז נמשכים כל העניינים השייכים לי״ג אלול בתכלית השלימות (מצד השלימות שבמספר פ״ה), ועניינים אלו נמשכים ומתגלים בעולם הזה התחתון (ששם הוא עיקר העניין דמניין השנים, קביעות ראשי חדשים וראשי שנים, וכיו״ב), ובעולם הזה גופא ־ בענינים של מעשה בפועל, נמשך ומתגלה פנימיות הטוב ופנימיות השמחה, כמובן מהמבואר בסיום ההמשך ״שמח תשמח״.
 
ידועה התבטאותו של הרבי כלפי הרבי הריי"צ, שבזה שאמר שמרדכי הצדיק היה אתפשטותא דמשה שבדורו בגלוי, הרי פסק הדין על עצמו שגם הוא היה אתפשטותא דמשה בגלוי. על דרך זה אפשר לומר שכל דברי הרבי אודות חתונת הרבי הריי"צ, שההשפעות של החתונה חוזרות ונמשכות מידי שנה – תקפים כמובן גם לגבי חתונתו של הרבי מלך המשיח עם הרבנית הצדקנית בי"ד כסלו. וכידוע הביאור בחסידות על "הימים האלה נזכרים ונעשים" שמידי שנה נמשכים כל ההמשכות כפי שהיה בפעם הראשונה.

אבל מהשיחה הנ"ל עולה, כי היום, י"ד כסלו תשע"ד, נמשכת המשכה מיוחדת, שלא זוכים לה בכל שנה. מכיוון שהשנה היא שנת השמונים וחמש לחתונתו של הרבי – נמשכים ביום זה כל הגילויים של יום חתונת הרבי והרבנית, באופן כל כך מיוחד, שלא היה מעולם!

עלינו לנצל עת רצון מיוחדת זו, ולהתחזק בהתקשרות לרבי מלך המשיח, כעניינו של יום זה שקישר את הרבי אלינו ואותנו אל הרבי, והעיקר – להביא את התגלות הרבי מלך המשיח תיכף ומיד ממש!
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


הוידאו היומי: מה ניתן ללמוד מפצצת אטום?     
צפיות: 393הוידאו היומי: לימוד הלכות משיח מזרז את הגא...
צפיות: 173הדרן על הרמב"ם ומסכת תענית (ח"א)             
צפיות: 649וידאו בפרסום ראשון: הרבי מבקר בקעמפ         
צפיות: 5873הרבי חוזר מהמקוה ● וידאו נדיר         
צפיות: 40647for70 - שבע מצות בני נח                     
צפיות: 999הוידאו היומי: חודש כסלו הוא חודש חסידי       
צפיות: 987עניני חתונה                                 
צפיות: 1274הבקשה של הראביי הרפורמי: רוצה להתקרב לה'     
צפיות: 611הוידאו היומי: ר' מענדל אצל הרבי ● לצ...
צפיות: 1232

.