למזל האדם אין קשר לי"ב המזלות ● וידאו    צפיות: 1467

הצג וידאו זה באתרך

וזה מיוסד, על הטעות, שקושרים את "מזלו גובר" עם ענין הי"ב מזלות. היות ומורגלים מ"מזל טלה" או כל מזל של חודש וחודש, שאז בכל חודש וחודש יש רק את המזל שלו ● איזה שייכות יש ל"מזלו" כפי שעומד ברקיע השמים, ואחרי זה משפיע בארץ פה למטה, בנוגע לבני האדם כאן, שנאמר שזה נקרא בשם מזלו שלו?! ● מתורגם ללה"ק על ידי הרב טוביה דורון וזכות הרבים תלוי בו ● לצפיה ולשיחת הקודש 

ב' אייר תשמ"ח

וזה גם קשור כאמור עם יום "תפארת שבתפארת", שזה העניין שה"צמח צדק" הדגיש, ונשיא דורנו מסר, וזה הודפס כהוראה "לדורי דורות ולנצח נצחים ", שזה ענין "תפארת שבתפארת" שאז הוא נולד!

מיד בלידתו עוד קודם כל ההתחלה, אפילו עוד קודם הפעולות ו"שיר המעלות" וכו,' כשנולד מיד נהיה "תפארת שבתפארת" בגלוי, כל דורו, כל היהודים שבזמנו, ספרו אז "תפארת שבתפארת", ואמרו מיד בנוסח של "ריבונו של עולם" שלאחרי זה, "וע"י זה יושפע שפע רב בכל העולמות ", זה הרי ה"לכתחילה אריבער" הכי גדול!

שיהודי מתחיל את הספירה, הוא אומר בכל ספירה, שע"י הספירה שלו הוא אומר בפשטות, "יושפע" לא סתם שפע, אלא "שפע רב ", ואיפה - "בכל העולמות", מ"למטה מטה" עד "למעלה מעלה" "שאין למעלה הימנו", כפירוש הפשוט של "בכל העולמות".

וזה גם, שיש כאלה שהתפלפלו, שהעניין שאומרים על יום הולדת ש"מזלו גובר", בלשון ה"ירושלמי", שזה "יום גינוסיא שלו", שזה קשור עם המזל שלו, ומתחילים לעשות חשבון, שבאותו יום שנולד בו, המזל שלו היה אמנם מזל מסויים, אבל כשבאה שנה שלאחרי זה, או כמה שנים שלאחרי זה, צריך לכאורה לבדוק ב"חכמת המזלות", האם זה אותו מזל, גם ביום ההולדת, אעפ"י שזה בשנה שאחרי זה, וריבוי שני ם שלאחרי זה.

וזה מיוסד, על הטעות, שקושרים את "מזלו גובר" עם ענין הי"ב מזלות. היות ומורגלים מ"מזל טלה" או כל מזל של חודש וחודש, שאז בכל חודש וחודש יש רק את המזל שלו - מזל טלה [בניסן], על דרך זה בחודש אייר - מזל שור וכיו"ב, ומערבים זאת עם "מזלו גובר" שאומרים בנוגע ליום הולדת.

שאין לזה שום שייכות, כמדובר כמה פעמים. איזה שייכות יש ל"מזלו" כפי שעומד ברקיע השמים, ואחרי זה משפיע בארץ פה למטה, בנוגע לבני האדם כאן, שנאמר שזה נקרא בשם מזלו שלו?! ועוד דבר, "מזלו" מדגיש, שיש עוד מזלות, אבל המזל שלו גובר בכלל, וגובר על כל שאר המזלות.

ולכן כדי לדעת את הפירוש בזה, צריך לא צריך לחפש במפרשים, אלא צריך לחפש בש"ס גופא, איפה מוזכר מזל של אדם בכלל, על אחת כמה וכמה של יהודי!

ויש סוגיה שלימה במסכת שבת, ששם הגמרא מדגישה ש"מאן דיליד" [מי שנולד] במזל כו', ומוזכרים שם שבעה מזלות-שבעה כוכבי לכת. ואין להם שייכות למזלות של "טלה" או שנים עשר המזלות האמורים לעיל שהם לפי החדשים.

והגמרא אומרת בפירוש שכל מזל [מהשבעה הנ"ל] יש לו את השעה, שזה הזמן [שהוא משפיע], שאז המזל שלו גובר, והיות שזה [מתחלף] שעה לאחר שעה ויש שבעה מזלות, אז מובן שבכל יום ויום באיזה יום שיהיה, או ביום השבת, הוא מופיע כמה פעמים, כי ביממה יש כ"ד שעות, וכאן מסתובבים [כל יום] מזלות משבעת כוכבי הלכת; וכל אחד מהשבעה נמצא כמה פעמים ביום זה, ובשעת מעשה [הלידה, למשל] ישנו גם אור והשפעה של המזל שלפני זה, ומתכונן [להשפעה של] למזל שאחרי זה, וזה עוד יותר מצדיק את הענין של "מזלו גובר ", שההשפעה מהמזל שלפני [מזל] זה, אעפ"י שברגע שלפני זה נגמרה שליטת מזל "נוגה", או ,כוכב" וכיו"ב כפי שהגמרא מביאה שם שב עה מזלות - שבעה כוכבי לכת שהם שבעת המזלות, ואומרים שזה [המזל - כוכב] גובר.

ומזה גם מובן, שכשאומרים "מזלו גובר", לא צריך לעשות חשבונות איפה מחזיק "טלה" או שור", וכפי שהרמב"ם אומר שהמזלות כבר זזו ממקומם שהיו בו בשעת הבריאה, במילא, כשבאים לחשבון התקופות, שזה קשור עם המזלות של ה-י"ב מזלות, צריך לדעת איזה מזל היה שם בפעם הראשונה, ואז חל חשבון הרמב"ם שנהיה שינוי מהשיעור שהוא אומר והשינוי הולך וגדל.

אבל בגלל שהגמרא עצמה מפרשת ש"מזלו" של אדם, בפרט של יהודי, הכוונה למזל מהשבעה כוכבי לכת, ומפרשת שם מיד שיש לזה השפעה על האדם - באיזה שעה הוא נולד מי שנולד במזל "חמה", או מזל "נוגה", או מזל "כוכב", כמו שמציין שם כל שבעה כוכבי לכת, ישנם בכל יום ויום , מבלי הבט מה קורה עם י"ב המזלות, מעמדם ומצבם;

במילא מובן גם, ש"מזלו גובר", - אעפ"י שלא יודעים במדויק מתי נולד הרבי מהר"ש, מאיזה סיבה שתהיה, ו[לעומת זאת] כן יודעים במדויק בנוגע לרמב"ם כמדובר כמה פעמים, כפי שהובא ב"סדר הדורות" ובכמה מקומות, מה שאין כן לגבי הרבי מהר"ש [שלא יודעים בדיוק את השעה];

אבל המזל הרי ישנו, בכל יום ויום כמה פעמים, במילא מובן שביום הולדת שלו שאומרים שאז "מזלו גובר", בגלל שזה יום ההולדת, עאכו"כ שבשנה זו ביום השלישי שהוכפל בו כי טוב - טוב לשמים טוב (לבריאות) לבריות, אז מובן, שזה "גובר" בנוגע לעניני שמים וגובר בנוגע ל ענינים "בריות".

וכמדובר כמה פעמים שביום השלישי זה לא הפשט שחלק מהיום, זה "טוב לשמים", וחלק מהיום זה "טוב לבריות", אלא כל רגע ורגע מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב, אז "הוכפל" בכל רגע שבו, שכל רגע ורגע הוא טוב לשמים וטוב לבריות.

ובנוגע ליום הולדת הרבי מהר"ש אומרים מיד שזה באופן של "מלכתחילה אריבער"!

 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


חלק רביעי ב"פארבריינגען עם הרבי" ● ו...
צפיות: 1034הרבי שליט"א מסדר קידושין                     
צפיות: 1395בוידאו היומי: דגם בית המקדש כמתנה לרבי       
צפיות: 463הוידאו היומי: קטעים מיוחדים מחלוקת לעקאח     
צפיות: 427אל תפספס: קטע מיוחד בוידאו היומי             
צפיות: 627הלווית הרבנית בכ"ב שבט תשמ"ח ● וידאו   
צפיות: 5689הוידאו היומי: תשובה דוקא מתוך שמחה גדולה     
צפיות: 276הוידאו היומי: מאמר ד"ה "זה היום תחילת מעשי...
צפיות: 315שיתקיים "כאשר יענו כן יפרוץ"                 
צפיות: 1003הוידאו היומי: "שילמד חסידות גור בכל יום"     
צפיות: 369

.