"הרבי מראה בעצמו דוגמא, אז מה השקו"ט?"    צפיות: 1866

הצג וידאו זה באתרך

חלקים מנאומו של הרה"ח ר' שניאור זלמן גורארי' ע"ה, מהתוועדות כ"ח ניסן תשנ"ג שהתקיימה בבית חיינו - 770 ● "מה יכול להיות יותר מזה שהרבי יוצא פעמיים ביום ומעודד וצועק ואומר את המילים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ובכוחותיו האחרונים, ולאחרי כל זה שהרבי "מראה באצבעו" לנו צריכים להגיע לשכל וסברות?! ● לצפיה בוידאו ולתמליל הדברים 

"אז אין וואס דער רבי קאך זיך אין דעם דארף מיר קאכן"

מוצאי שבת קודש ערב כ"ז ניסן ה'תשנ"ג - 770

מנאומו של הרה"ח ר' זלמן גורארי' ע"ה:

העיקר, מה שצריך לדבר וחובה לדבר כדי לפעול הוא אודות הנקודה שעליה אדבר יותר מאוחר שהיא חובת היום, מה שלפני שנתיים הרבי מסר לנו את העבודה, והוא אמר אני משאיר זאת לכם, ובפרט אני מחוייב בזה לדבר, שהרי אז הרבי אמר לי בדרך פרט -  לא נגע ולא פגע, זאת אמת לא צריך לזה ראיות. זאת אומרת, הוא לא אמר זאת סתם כדי לשבור מישהו, אלא לתבוע, וכדי שנעבוד, לכן עלי מונח החוב בפרט שהרי כבר עברו שנתיים מאז.

אך קודם לכן אני רוצה לדבר על ענין שמונח אצלי ומאוד נוגע לי בליבי, דיברתי על זה יותר מפעם אחת, אבל היום רואים איך שהרבי צועק פשוט בגשמיות, כולם שומעים וכולם רואים איך הוא צועק, ואנו מחוייבים לעשות מה שאנו יכולים, ומחוייבים אנו לעשות ע"פ תורה כמ"ש 'ויזעקו אל ה'' ואח"כ כתוב 'ישלח דברו וירפאם' הרי כולם אומרים זאת. והתירוץ שישנו הוא מ"ש "והוא מחולל מפשענו" - שהולך על משיח, והוא אמת, הרי זה לא היה צריך להביא את השמחה בנוגע לסימן וראי' על משיח, אדרבה, יותר טוב לחשוב שהוא מחולל מפשעינו ז"א מהפשעים שלנו, ואדרבה אם אתה מאמין באמת תחשוב שזה  מפשעינו, מה הפירוש פשענו - פושע, שישנם ענינים שאנו פושעים בהם, אני לא בא לדבר מוסר כיון שאנו לא רוצים לשמוע, אלא פשוט היום ישנם פושעים בענין של פירוד הלבבות, ופירוד הלבבות שישנו היום לא היה אף פעם. ואנו רואים זאת דוקא במקומות הגדולים והקדושים ביותר, שדוקא שם ישנו פירוד הלבבות וזה ממש מביא למצב משוגע, ובכ"ז מדברים ועושים ענינים שאין להם מקום בשכל כלל, אלא רק מצד מצב של פשעינו - פושע, שהוא פושע בדברים אלו.

ומתחילים לחשוב בנוגע למה שהיה בבית הראשון שהעמידו בו צלם בהיכל הרי ממה נפשך אם הם העמידו צלם הרי זה מגלה שהם אינם מאמינים ח"ו בה', אז איזה שייכות יש להם אם ההיכל שלכן הם העמידו את הצלם דוקא בו, הרי כל ענינו של ההיכל הוא הקדושה של של הקב"ה שיש בו, ואם הם באמת לא מאמינים ואין להם שייכות אם הקב"ה בכך שהם מעמידים צלם בהיכל, מדוע בחרו להניחו דוקא שם? והתירוץ הוא שדוקא שם הם העמידו את הצלם כיון שהוא שבאמת הוא המקום הקדוש ביותר שלנו, ודוקא זה המביא והגורם לכל הענינים של פירוד הלבבות, אמת ישנם תירוצים שישנו המאמר של האלטע הרעבע שיצא לאחרונה שחלק מחבלי משיח הוא פירוד הלבבות שיהיה אז, וישנם גם תירוצים לזה מחולל מפשעינו הוא תירוץ וכו', אבל אחרי כל התירוצים אסור שזה יהיה, ואנו חייבים לראות לומר תהילים, וזה נחלש לאחרונה, סוכ"ס הרי הקב"ה עזר ואמרנו תהילים וצמנו וזה הרי עוזר ואנו הרי מאמינים, הרי ממה נפשך מדוע הפסקנו?
וישנו תירוץ שעסוקים עם הענין של משיח משיח לכן עוזבים (ח"ו) את הרבי חולה ולא אומרים תהילים ולא עושים כלום, הייתכן, אני מדבר כמו ילד שמדבר בנוגע לאביו שצועק, אבל הילד שצועק הוא צועק באמת והוא מבקש, וענין זה נחלש ממש לאחרונה ובימים האחרונים אנו רואים איך הרבי יוצא פעמיים ביום, וזה עולה לו בבריאות, והוא עושה מה שהוא יכול בענין זה, אבל קשה לו לשאת את זה, יש לו צרות, יש לו עגמת נפש, אין לו כוח, אבל הוא עושה, ומה אנו עושים בשבילו, לכן לפני שאני הולך לדבר בענין הבא אי אפשר להמשיך לפני שאנו נראה ונחשוב שאי אפשר להסתפק בשמחה של משיח כל עוד לא נצעק ונבכה אודות הרבי ואם נצעק הרי זה יעזור.

עכשיו נעבור לנקודה השניה שהיא העיקר, ועליה אנו מחוייבים לדבר, על מה שאני הולך לדבר אפשר לדבר מכל מיני כיוונים מצד השכל והסברות, אם כזה הסבר וכזה הסבר וכו' וכו', ואני רוצה לדבר רק בנוגע למעשה. אני רוצה לספר דבר ששמעתי כשהייתי פעם בתל אביב ואז זה פעל עלי מאוד חזק, על הקהל אני לא יודע עד כמה זה פעל, אבל עלי זה מאוד פעל, ואני יחזור על זה כעת, ושזה יפעל גם עכשיו על מישהו, ויעזור למישהו.

סיפר שם ר' שאול בער זיסלין אני זוכר אותו כבר מקרמנצ'וג הוא היה מאוד קדוש, אח"כ הוא נהיה כך וכך, אך הוא סיפר מעשה שבשנים הראשונות של אבא של הפריערדיקע רבי (הרבי נ"ע), הוא ישב בין זקני החסידים והיה שם חקירה, איזה חסידות צריך ללמוד אחד טען 'אמרי בינה', אחד טען מאמרים של אדמו"ר הצ"צ אחד טען הרבי המהר"ש (היו שם הרבה חסידים של הרבי מהר"ש) וכד', והיה שם אחד השוחט של ניקולייב - אשר ניקולייבער (השווער של הרב קאזרנובסקי), הוא לא היה מגדולי המשכילים, הוא היה אוסף מעמד, אך הוא היה מסור לרבי, והוא היה אברך, הוא לא נקרא בעולם 'גדול', והוא אמר להם שהוא לא מבין מהי החקירה, שהרי במה שהרבי 'קאך' בו גם לנו צריך להיות 'קאך' ("אז אין וואס דער רבי קאך זיך אין דעם דארף מיר קאכן"), הרי הרבי אומר כל שבת מאמר הרי הוא 'קאך' בזה, ובמה שהרבי 'קאך', בו גם לנו צריך להיות ה'קאך', ואתם אומרים חקירה מה איזה חסידות ללמוד?! הרי בזה הוא הקאך של הרבי, ולכן במאמרים של הרבי אנו צריכים להיות מונחים.

וגם כאן אפשר להיכנס לכל מיני השכלות ושאלות האם הם צודקים או לא, אבל אני רוצה לדבר בנוגע למעשה, הרי אנו רואים מה הרבי עושה, הרי הרבי יוצא שני פעמים ביום ועד בכוחותיו האחרונים, ובזה מתבטא העיקר שהרי בזה הרבי מונח, והוא, כדי לעודד את צעקת יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, והוא צועק, והוא עושה את זה, לבד זה שכל יום הוא עושה את זה, וכל פעם שהוא עושה זאת, הוא מקרב את אותו הענין של ההתגלות, שהרי כעת מה יש לנו לומר שהרבי שלנו הוא גדול, אין לנו בזה כלום מה גדול יותר רבי או משיח הרי לנו כעת לפני ההתגלות אין לנו כלום, ומה שהרבי אוחז מהפריערדיקע רבי שהוא משיח ואוחז זה לדבר ומעלה ודאי שכך זה, ומה שנוגע לנו כעת עכשיו הוא, מה שהוא מראה לנו "מראה באצבעו" ללכת ולעשות שיעשה הענין, מה נוגע כעת כל החקירות, הרי מה שהרבי אומר לעשות צריך לעשות, ועוד, שהוא עושה זאת בכוחותיו האחרונים, ולא רק אומר אלא עושה בכוחותיו האחרונים, וכעת נכנסים לחקירות שכליות וכו' זה ממש משוגע, אתה הרי רואה מה הרבי עושה (הרי הרמב"ם כותב שמאמינים בענין של מתן תורה כיון שראינו את זה, והרי ראינו במ"ת איך  שהקב"ה נתן את התורה), הרי אנו רואים כיצד הרבי בעצמו יוצא ומראה לנו פעמיים ביום, ואתה הולך ונכנס לחקירות האם להאמין או לא, פשוט משוגע, אבל בשעה שהרבי מראה פעמיים ביום אחרת מה השאלה, כיצד ניתן  להיכנס לחקירה, ניתן לחקור באיזה דרך לפעול ובאיזה אופן לצעוק וכו', אך חייבים לדעת שאם הרבי יוצא פעמיים ביום ומראה לנו מה לעשות הרי צריכים לעשות, ואם ישנם כאלה שטוענים שזה יכול להזיק, הרי הם כאלה בהמות האם הם לא יודעים שהרבי בעצמו יודע שרואים אותו וזה מתפרסם בכל העולם, זה שהוא יוצא כאן פעמיים ביום, הרי בודאי הוא יודע שזה יכול להזיק, ובכל זאת הרי הוא יוצא.

הרי בכל הענינים של בריאות פרנסה וביזנעס האם לקנות את זה או לא אתה סומך על הרבי, ובנוגע לענין שהרבי עושה וצועק פעמיים ביום ומראה לנו אתה מתחיל להסתפק "האם לחם יוכל תת"? האם גם בזה נלך אחרי הרבי, האם יש לך עכשיו שאלה לאחרי כל מה שאתה רואה? יוכל להיות שהוא צודק על פי שכל, אבל הרבי לא מראה ככה ופעמיים ביום הוא מראה באצבעו אחרת. אילו יצוייר שהיית שואל את הרבי האם לעשות משהו או לא, ואתה חושב שזה יכול להזיק ובכל זאת לאחר כל הנ"ל הרבי אומר לעשות אחרת מהאופן שאתה חושב - היית עושה, מה יכול להיות יותר מזה שהרבי יוצא פעמיים ביום ומעודד וצועק ואומר את המילים יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ובכוחותיו האחרונים, ולאחרי כל זה שהרבי "מראה באצבעו" לנו צריכים להגיע לשכל וסברות?! אני לא יודע מצד שכל כלום, הרי בכל השנים הי' וכן הוא בענין של משיח הרי כשהרבי אומר עושים, ועד למצב של מס"נ, כמו שהרבי עושה במס"נ, אבל ח"ו לא לפרסם ולא לעשות את מה שהרבי מראה לנו פעמיים ביום הרי לא שייך כך, הרי יעזור הקב"ה שנפעל בזה, שהרי ברור שהרבי יודע מכל הקשיים והבעיות והבובע מעשיות והקושיות השכליות, בו נהיה כמו אותו חסיד שאמר  את המילים "אז אין וואס דער רבי קאך זיך אין דעם דארף מיר קאכן".
 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


ימי בשורה: הקולות, המראות והמאורעות ●...
צפיות: 214משיח נאו                                     
צפיות: 2439השיירה הייחודית שכבשה את מנהטן ● ויד...
צפיות: 2090הרב עובדיה יוסף בשיעורו: אנו רוצים משיח עכ...
צפיות: 2162פרסום בשורת הגאולה ● וידאו             
צפיות: 1345המסר של הרבי לעולם: משיח מגיע בקרוב מאוד     
צפיות: 558סיור וירטואלי בדגם ביהמ"ק השני ● ויד...
צפיות: 4826כשהרבנות תאשר שעטנז... ● וידאו         
צפיות: 926"הרבי מראה בעצמו דוגמא, אז מה השקו"ט?"       
צפיות: 1866הרצאה מרתקת: קבלת המלכות ● וידאו       
צפיות: 1540

.