"מחזה מאוים, מבהיל ומפחיד" ● וידאו ויומן    צפיות: 8483

הצג וידאו זה באתרך

הערב ימלאו עשרים ושלוש שנים(!!!) מאמירת השיחה הידועה של כ"ח ניסן בה הרבי מלך המשיח שליט"א הכריז כי "אני את שלי עשיתי, מכאן ולהבא עשו כל אשר ביכולתכם", חב"ד אינפו מגיש יומן שמתאר את ההתרחשויות והתחושות בבית חיינו מהשיחה המבהילה ● "מכאן החל לדבר בקול גדול וחזק, והמחזה היה מאוים, מבהיל ומפחיד, ובפרט בעת שאמר את המילים שהוא – כ"ק אדמו"ר שליט"א – כבר עשה הכל, ונותן זאת לנמצאים פה" ●  

יומן אור ליום ועש"ק, כ"ח ניסן התנש"א

כ"ק אדמו"ר שליט"א חזר מהאוהל בשעה 8:00, וכעבור 10 דקות נכנס לתפילות מנחה ומעריב כשמעודד את שירת "שובה ה'".

לאחרי ספירת העומר, בעת אמירת "עלינו", הסתובב כ"ק אדמו"ר שליט"א לימינו והריל"ג ניגש וכ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לו שיאמר שיחה! מיד העמידו את הסטנדר השני; הרמקול הרגיל לא היה אך הביאו את הרמקול השני שעומד תמיד ליד עמוד הש"ץ והניחוהו על הסטנדר (ללא מעמיד).
 
מיד אחרי הכרזת הגבאי פתח כ"ק אדמו"ר שליט"א בשיחה שארכה כ-‏11 דקות. בעת דברו את השיחה היו עיניו הק' פתוחות אולם הסתכל על הסטנדר.
 
השיחה כללה (בפרט לקראת סופה) התבטאויות מיוחדות ביותר, וכמעט ניתן היה למשש את המתח שהקהל היה שרוי בו בשעת אמירת השיחה שמעולם לא זכורה כדוגמתה.
 
בתחילת השיחה ביאר את מעלת היום שהוא יום הקשור לגאולה האמיתית והשלימה, מבחינת השנה, החודש, פרשת השבוע, מספר הימים בספירת העומר וכו'.
 
כמה פעמים כשהזכיר את התאריכים של ימי החודש, אמר (במקום "כ"ז ניסן", "כ"ח ניסן" וכיו"ב): "כ"ז לעומר", "כ"ח לעומר" וכיו"ב.
אחרי כל זה אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שע"פ כל האמור לעיל מתעוררת תמיהה הכי גדולה – עדיין לא הביאו את משיח, וזהו "אַ דבר הכי אינו מובן כלל וכלל". 

כאן העיר כ"ק אדמו"ר שליט"א שבוודאי רושמים את הדברים הנאמרים בהתוועדויות, וישנם "מתמידים" שילמדו ויזכרו את כל מה שנרשם, אבל בפועל לא מופרך אצלם שמשיח לא יבוא תומ"י רחמנא ליצלן, וגם לא מחר ומחרתיים! 

מכאן החל לדבר בקול גדול וחזק, והמחזה היה מאוים, מבהיל ומפחיד, ובפרט בעת שאמר את המילים שהוא – כ"ק אדמו"ר שליט"א – כבר עשה הכל, ונותן זאת לנמצאים פה. 

כ"ק אדמו"ר שליט"א המשיך: "און מ'שרייט טאַקע און מ'הייסט אַז מ'זאָל שרייען 'עד מתי' וכו', אויב מ'וואָלט געשריען מיט אַן אמת און מ'וואָלט געמיינט מיט אַן אמת, איז אַ זיכערע זאַך אַז משיח וואָלט שוין לאַנג געקומען, צוזאַמען מיט זיינע גאולה האמיתית והשלימה.
 
וואָס איך קאָן נאָך טאָן אין דערויף ווייס איך ניט, וואָרום אַלץ וואָס איך האָב געטאָן ביז איצטער איז להבל ולריק, ס'איז גאָרנישט ניט אַרויס דערפון, מ'געבליבען אין גלות, און וואָס נאָכמערער – איז מיר געבליבען (מיט אַ גלות) אין דעם גלות פנימי אויכעט בנוגע צו עבודת ה', וכמדובר כמה פעמים. 

מילא די איינציקע זאַך וואָס איך קאָן נאָך טאָן – איך גיב דאָס איבער יעדערן פון אַייך, און טוט אַלץ וואָס איר קענט און זעט אַראָפּברענגן משיח'ן תיכף ומיד ממש, אין אַן אופן דענינים טאַקע פון 'אורות דתוהו' אָבער אין 'כלים דתיקון'".
 
אח"כ המשיך ודרש שימצאו מביניהם עשרה יהודים שיתעקשו לפעול את ביאת משיח צדקנו עכשיו ובוודאי שעי"ז יביא הקב"ה את הגאולה האמיתית והשלימה, ואמר שבתור השתתפות שלו יתן לכאו"א שליחות מצוה לצדקה.
 
את השיחה סיים במילים: "און ויהי רצון אַז איך האָב אויפגעטאָן אַלץ וואָס איך קען ומכאן ולהבא טוט אַלץ וואָס איר קענט, און ויהי רצון אַז זאָלן זיך געפינען צווישן אַייך על כל פנים איין, צוויי, דריי, וואָס זאָלן אַן עצה געבן וואָס מ'זאָל טאָן און ווי אַזוי מ'זאָל טאָן, ועוד והוא העיקר אַז מ'זאָל אויספירן און זאָל זיין תיכף ומיד ממש ומתוך שמחה וטוב לבב".
לאחרי שכ"ק אדמו"ר שליט"א גמר לומר את השיחה, נשאר הקהל לעמוד בבהלה על רגליו והתחילו לשאוג "עד מתי", ובחוזק יותר ויותר, ואח"כ ניגנו את הניגון שעל מילים אלו (באנגלית: "עד מתי אנו צריכים לחכות, אנו רוצים משיח עכשיו, אנו לא רוצים לחכות"), וכ"ק אדמו"ר שליט"א ירד מהבימה וחילק לכאו"א ב' שטרות של דולר לצדקה כשפניו רציניות מאוד. 

בתחילת החלוקה, כשעבר ר' שנ"ז שי' גורארי', כשנתן לו את הדולרים אמר לו כ"ק אדמו"ר שליט"א: "לא נגע ולא פגע".

החלוקה ארכה כרבע שעה, ועברו הרבה אנשים, נשים וטף שיחיו.
בסיום החלוקה הכניס כ"ק אדמו"ר שליט"א שני שטרות לסידורו, ואח"כ חילק לעוד כמה שהגיעו ולמזכירים. אח"כ הגבאי הכריז ע"ד התוועדות חסידים בשעה 10:00 ואיש בל ייעדר, ובזמן זה החזיק כ"ק אדמו"ר שליט"א שני שטרות מושטות בידו, וכשסיים הלה להכריז הכניסם כ"ק אדמו"ר שליט"א לסידורו ויצא מביהכ"נ בשעה 8:56 כשמעודד בידו הק' את שירת "עד מתי" (בתחילה השתיקו כי חשבו שאולי רוצה לומר עוד משהו, אך כשפנה לארון הקודש המשיכו לשיר).
מיד אחרי השיחה נשאר רוב הקהל ב-‏770 לשמוע את הטייפּ – חזרה מהשיחה שהושמעה בכל ביהכ"נ – הן למעלה והן למטה, וכולם השתדלו לעכל את הנאמר בשיחה, כשקבוצות קבוצות עומדים ומשוחחים ביניהם ע"ד השיחה. 

בשעה 10:00 החל קהל רב לזרום ל-‏770 להתוועדות חסידים. באמצע ביהכ"נ ישבו מזקני החסידים והמשפיעים שיחיו, ומסביבם כל הקהל, לשמוע מה בפיהם ומה לעשות. 

ההתוועדות, שנוהלה ע"י הגבאי ר' יהושע שי' פינסון, נפתחה באמירת פרק צדי"ק בציבור ונתינת צדקה. 

ר' שניאור זלמן שי' גורארי' דיבר אודות כך שצריכים ללכת ולדבר עם כאו"א ברחובות עד"ז שצריכים לתבוע את ביאת המשיח נאַו. כמו"כ העלו כו"כ הצעות והחלטות, וכן נשמע בשידור חי ממוריסטאַון ר' אברהם שי' ליפּסקער שהציע הצעה ממשית בנידון זה ותוכנו: שכפי המובן מהשיחה שמשיח נמצא כבר בתוכנו, וצריכים ללכת ולהרעיש ברחובות שמשיח נמצא, ורוצים אותו בגלוי. 

כמו"כ נשאו דברים: הרב יהודה קלמן מאַרלאָוו שליט"א, ר' שמואל מ.מ. שי' בוטמאַן, ר' חיים שי' סעריבראַנסקי, ר' יצחק שי' שפּרינגער, ר' משה שי' סלונים ועוד. 

בד בבד התקיים מעין "כינוס חירום" של תלמידי התמימים בראשות המנהל הרוחני של הישיבה ר' דוד שי' ראַסקין, 

כמו"כ התקיימו התוועדויות חסידים, ובין המתוועדים היו ר' לייבל שי' אָלטיין ור' נחמן שי' שפירא. כן התקיימו התוועדויות בעוד מקומות בשכונה, וכן בישיבת אהלי תורה. 

ההתוועדויות נמשכו כמעט עד אור הבוקר, ואין ספק שכאשר המוני המשתתפים בהן פנו בסוף הלילה לתנומה קצרה, היה זה מתוך החלטות טובות שהתקבלו בתקיפות איתנה. 

התעוררות גדולה גרמה השיחה בקרב כל אנ"ש והתמימים שיחיו בכל קצווי תבל, וכפי הידיעה, בכל ריכוזי חב"ד בעולם ישבו והתוועדו קבוצות קבוצות מאנ"ש והתמימים שיחיו ע"ד מה לעשות בהמשך לשיחה, ואיך להתחזק בהתקשרות לכ"ק אדמו"ר שליט"א – לתקן את העבר ולעשות בהווה. 

ויה"ר שההתעוררות האוחזת עתה ממש בקרב כל אנ"ש והתמימים שיחיו שבכל העולם כולו תביא לידי פעולות ממשיות ויתגלה לפנינו מלכנו משיחנו נאַו ממש אָן קיין שום פשעטלאַך! 

- ע"פ יומן חדשות מ"בית חיינו" שיצא לאור ע"י מערכת "פאַקס אַ שיחה", בשילוב פרטים מ"בית חיינו" ו"כפר חב"ד".

(היומן פורסם באתר "הגאולה" ותודתנו נתונה להם) 


מהדורה קלה - לשמירה-בשם ...
לשמירה במחשב:
יש ללחוץ קליק ימני ו"שמירה בשם"

להורדה:
גרסת וידאו

להורדה:
גרסת אודיו


ט"ו אייר תנש"א - עידוד שירת 'יחי'           
צפיות: 2329"מהרה יגלה אמן כן יהי רצון" ● וידאו   
צפיות: 645ההמתנה, השירה, העידוד ● ג' תמוז תשנ"...
צפיות: 2588קמפיין ענק: תורת החסידות - הדרך למשיח       
צפיות: 1288סיור וירטואלי בדגם ביהמ"ק השני ● ויד...
צפיות: 4826התוועדות פורים תשמ"ז                         
צפיות: 1222אטרקציה בפאראד: מצדיעים למשיח ● וידא...
צפיות: 1961לפני 24 שנים: הכרזת יחי בפני הרבי ● ...
צפיות: 2119חדש: יישום ב-iPhone לבניית בית המקדש χ...
צפיות: 1141ווי וואנט משיח נאו בסיום ההתוועדות ●...
צפיות: 1945

.